• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 |  Odpady komunalne
Punkt PSZOK w miejscowości Sośnie przy ul. Jerzego Lanca nr 50 czynny jest dla mieszkańców w dniach :

Środa w godzinach: 10:00 - 12:00 i 16:00 - 18:00
Piątek w godzinach: 10:00 - 12:00 i 16:00 - 18:00

Przekazując odpady do punktu Pszok należy pamiętać o okazaniu się dokumentem poświadczającym dokonanie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za ostatni okres rozliczeniowy.
Wójt Gminy Sośnie zawiadamia, że od dnia 1 lutego 2020 r. będzie otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu Gminy Sośnie.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest przy ul. Jerzego Lanca 50 w miejscowości Sośnie.
Kontakt telefoniczny pod nr tel.: 62 739 10 30
UWAGA!
Jadąc do PSZOK należy zabrać dokument umożliwiający identyfikację mieszkańca, miejsca zamieszkania/zameldowania/prowadzenia działalności, np. dowodu osobistego oraz dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni okres rozliczeniowy w Gminie Sośnie, nie starszy niż sprzed trzech miesięcy poprzedzających miesiąc dostarczenia odpadów.
Do PSZOK-u przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
 • szkło,
 • papier i tektura,
 • plastik,
 • metal,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odzież i tekstylia,
 • surowce wtórne (tworzywa sztuczne, szkło, makulatura);
 • odpady nieopakowaniowe z tworzyw sztucznych w postaci mebli ogrodowych, skrzynek, wiader, misek, doniczek z PP i PE;
 • odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
 • odpady zielone,
 • zużyte opony z samochodów osobowych,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • lampy fluorescencyjne, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć,
 • chemikalia w tym farby i lakiery,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z samodzielnie wykonywanych prac remontowych i budowlanych wytworzone poza terenami budowy.,
 • popioły i żużle z palenisk domowych.
PSZOK nie przyjmuje następujących odpadów:
 • azbestu i odpadów zawierających azbest, szkło zbrojone i hartowane
 • opon z samochodów ciężarowych, koparek, maszyn rolniczych,
 • części samochodowych(szyby, zderzaki, reflektory, gumy i uszczelki) za wyłączeniem zużytych opon,
 • odpadów z remontów, powstających w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi remontowe, który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 • niebędących odpadami komunalnymi odpadów pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej, lub z likwidacji takiej działalności.
 • odpadów niebezpiecznych pozbawionych etykiet, co uniemożliwia ich identyfikację,
 • odpadów płynnych w nieszczelnych (cieknących) pojemnikach,
 • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
Przed przyjazdem na teren PSZOK należy zapoznać się z Regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sośnie wraz z załącznikami do Regulaminu:
 • Ilość i rodzaj odpadów przyjmowanych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zał. nr 1 do Regulaminu PSZOK),
 • Oświadczenie (zał. nr 2 do Regulaminu PSZOK).
WAŻNE !!! Nie wszystkie odpady są przyjmowane w PSZOK. Gdy masz wątpliwości – zadzwoń pod nr tel. 62 739 10 30
przed zawiezieniem odpadów.
Szczegółowy wykaz odpadów przyjmowanych w PSZOK w miejscowości Sośnie oraz więcej informacji znajduje się w Regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (poniżej). 
REGULAMIN
Załącznik do regulaminu nr 1
Załącznik do regulaminu nr 2
Upoważnienie
Odpady mogą być dostarczane do PSZOK przez:
 • Osoby fizyczne (właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, najemców, dzierżawców), którzy złożyli do Urzędu Gminy Sośnie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami lub mieszkańców tych nieruchomości, (zarządcę wspólnoty lub zarządcę spółdzielni mieszkaniowej, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu), którzy dla nieruchomości zamieszkałej złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami lub mieszkańców tych nieruchomości,
 • Podmioty gospodarcze (firmy), które dla nieruchomości niezamieszkałej złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
 • Osoby trzecie, jak również podmioty gospodarcze, które mogą przyjąć zlecenie transportu odpadów do PSZOK w imieniu osób wymienionych powyżej, jednakże transportujący zobowiązany jest przedłożyć pracownikowi obsługującemu PSZOK pisemne upoważnienie do transportu odpadów, wystawione przez właściciela odpadów. (Wzór upoważnienia).
Osoby korzystające z PSZOK dostarczają odpady we własnym zakresie i na własny koszt.
Celem sprawnego i szybkiego przyjmowania odpadów przez pracowników PSZOK oraz ułatwienia Państwu procedury przekazania odpadów komunalnych do PSZOK preferowane jest aby mieszkańców Gminy Sośnie wypełnili OŚWIADCZENIA przed wjazdem na teren PSZOK w zakresie danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres nieruchomości, na której powstały odpady itp.).
Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:
 • przestrzegania zaleceń pracownika PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,
 • zachowania porządku i czystości podczas rozładunku odpadów,
 • zachowania wymogów bezpieczeństwa i ppoż.
Obsługa PSZOK ma prawo do:
 • żądania od Korzystających z PSZOK okazania dokumentów opisanych powyżej,
 • odmowy przyjęcia odpadów dostarczonych niezgodnie z regulaminem,
 • prowadzenia ewidencji w postaci: adresu nieruchomości Korzystającego, z którego dostarczane są do PSZOK odpady budowlane (w tym gruz).
Powyższe działania mają na celu wyeliminowanie nieuczciwych osób korzystających z naszego PSZOK, a przywożących odpady spoza Gminy Sośnie.
Do PSZOK mogą być dostarczane wyłącznie odpady gromadzone w sposób selektywny pochodzące z zamieszkałych nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Sośnie oraz właściwie zabezpieczone.
Teren PSZOK znajduje się pod stałym monitoringiem wizyjnym w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony oraz porządku, w tym bezpieczeństwa obsługi PSZOK i Korzystających.
PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Wszelkie informację o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK lub pod numerem telefonu 62 739 10 30.

Urząd Gminy Sośnie

ul. Wielkopolska 47
63-435 Sośnie

tel. +48 62 739 39 10
fax: +48 62 739 39 33

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:

 • Poniedziałek

  8:00 - 17:00

 • Wtorek - czwartek

  7:00 - 15:00

 • Piątek

  7:00 - 14:00


© Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry