Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, że przystąpił do programu pozyskiwania żywności w ramach POPŻ dla mieszkańców naszej Gminy. Żywność będzie można odebrać w siedzibie GOPS w wyznaczonych terminach.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza -200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej - 1402 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł. dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o zgłaszanie się do tut GOPS w Sośniach, ul. Wielkopolska 41. Zakwalifikowanie odbywać się będzie na podstawie przedstawienia do wglądu zaświadczeń o dochodach netto osoby lub rodziny za poprzedni miesiąc. O terminach odbioru żywności poinformujemy na stronie internetowej GOPS oraz Gminy.

Więcej informacji na stronach MPIPS

https://www.gov.pl/web/rodzina/popz-wytyczne-dla-podprogramow

oraz w siedzibie GOPS w Sośniach.

Załącznik – informacja o programie