Komunikat w sprawie wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy 2017-2018.

W związku z licznymi pytaniami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+), świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do tych wniosków, w oparciu, o które ustalane będzie prawo do ww. świadczeń na kolejny okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017-2018, ulegną zmianie.

Aktualnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (projekt ustawy zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), który przewiduje zmiany w tym zakresie – kształt nowych wzorów wniosków i załączników do wniosków będzie znany przed dniem 1 sierpnia 2017 r. po zakończeniu procesu legislacyjnego dotyczącego ww. projektu ustawy.

O terminie wydawania formularzy oraz przyjmowania nowych wniosków tut. GOPS niezwłocznie poinformuje mieszkańców w oddzielnym komunikacie. Wzory druków znajdą się także na stronie internetowej.