Policjanci Posterunku Policji w Sośniach apelują do mieszkańców naszej gminy przypominając o obowiązku oznaczania posesji. Brak oznaczenia z numerem porządkowym posesji powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

Często zdarza się, że wezwana na pomoc służba ratunkowa: Policja, Straż Pożarna czy Pogotowie Ratunkowe mają kłopot z odnalezieniem właściwego adresu osoby wzywającej pomocy. Tabliczka powinna być zamontowana w miejscu widocznym. Skróci to czas dotarcia służb ratunkowych do osób potrzebujących pomocy.

Obowiązek taki wynika z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Co istotne, uchylanie się od jego realizacji, bądź realizowanie przepisu w niewłaściwy sposób - poprzez brak utrzymania takiej tabliczki w należytym stanie wypełnia znamiona wykroczenia, o którym mowa w dyspozycji art. 64 Kodeksu Wykroczeń.

Art. 64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. § 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Dlatego też, dzielnicowi w trakcie obchodu w swoim rejonie będą przypominać osobom, które zapomniały lub mają nieprawidłowo oznakowaną posesję czy też budynek o konieczności jego oznakowania.