Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowo – Administracyjnej w Sośniach , zaprasza na Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniu  01 marca 2017 o godz. 18.00 w sali wiejskiej w Sośniach.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzedniego Walnego Zgromadzenia członków
4. Wybór Komisji:
a) skrutacyjno – mandatowej,
5. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno – Mandatowej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Statutu Spółdzielni /Uchwała Nr 1/2017/.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej. /Uchwała nr 2/2017
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. /Uchwała nr 3/2017/
10. Dyskusja.
11. Zakończenie zebrania.

Sośnie, dnia 13.02.2017r.