Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowo – Administracyjnej w Sośniach, zaprasza na kontynuację Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 30.01.2017 r. w dniu 06 lutego o godz. 18.00 w sali wiejskiej w Sośniach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z Walnego Zgromadzenia odbytego w dnia 28.12.2016r.
4. Wybór Komisji:
a) skrutacyjno – mandatowej,
5. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno – Mandatowej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Spółdzielni /Uchwała Nr 1/2017/.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej. /Uchwała nr 2/2017
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. /Uchwała nr 3/2017/

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wyboru Zarządu. /Uchwała nr 5/2017/

10. Dyskusja.

12. Zakończenie zebrania.

INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁDZIELNI

Sośnie, dnia 01.02.2017r.