Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sośnie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017.

 


 

 

Konkurs Ofert

Oferta Wyjaśnienie

Oferta Wzór

Sprawozdanie

Umowa