Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego wchodzi w życie w dniu 10 maja 2016 r. Od tego dnia obowiązują w trybie pozakonkursowym ( w ramach tzw. "małych dotacji") uproszczone wzory:

 1. oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku.

Treść rozporządzenia i uproszczony wzór oferty oraz sprawozdania –TUTAJ..

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

DLA KOGO?
Organizacje pozarządowe (w tym podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym) mogą starać się o dotację z budżetu Gminy Miasta Toruń na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert (na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z póź. zm.).


O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA SIĘ STARAĆ?

 • Kwota dofinansowania lub finansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym lub małych zleceń nie może przekroczyć 10.000 zł.
 • W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazana z  budżetu Gminy Sośnie tej samej organizacji na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym nie może przekroczyć 20.000 zł.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 


TREMIN SKŁADANIA OFERT

 • Nabór trwa cały rok.
 • Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie ofert w trybie pozakonkursowym, co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem planowanego zadania.

WARUNEK KONIECZNY DO ROZPATRZENIA CELOWOŚCI OFERTY

 • złożenie oferty wg wzoru –TUTAJ (określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego Dz.U. 2016 poz. 570).

PROCEDURA

 • Wypełnić formularz oferty - TUTAJ, dołączyć załączniki: w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji; w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
 • Złożyć do właściwej Urzędu Gminy Sośnie.
 • Jeśli Urząd Gminy Sośnie uzna za celowe realizację zgłoszonego przez organizację zadania to w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty jest ona upubliczniana, tj. zamieszczana:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.sosnie.pl
 2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Sośnie, www.sosnie.pl
 3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sośnie.
 • W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi i przesłać do odpowiedniego wydziału. Formularz do zgłaszania uwag - TUTAJ.
 • Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z  organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.
 • Sprawozdanie z realizacji zadania należy sporządzić wg uproszczonego wzoru sprawozdania, określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. 2016 poz. 570).

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. 2016 poz. 570)

Załącznik nr 1

Formularz uwag