Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z siedzibą w Miliczu ogłasza nabór wniosków w konkursieProgramu „Działaj Lokalnie” 2021 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Widzisz potrzeby zmian w swoim otoczeniu, w swoim środowisku, masz pomysł co chciałbyś stworzyć w swoim sołectwie, osiedlu lub chcesz zorganizować konkretne zajęcia dla współmieszkańców i znasz osoby, które chcą Ci w tym pomóc, a jedynie brakuje Ci środków finansowych na realizację tego pomysłu? To tu możesz otrzymać wsparcie pieniężne na zrealizowanie Twojego pomysłu.

Wnioski o dofinansowanie projektów, których końcowym rezultatem powinno byćosiągnięcie dobra wspólnegowedług potrzeb mieszkańców sołectw, osiedli, lub grup społecznych mogą składać organizacje pozarządowe oraz grupy mieszkańców niezrzeszone w żadnej organizacji.

Wnioski można składać w systemie ciągłym, ale ocena wniosków będzie podzielona na etapy, przy czym pierwszy etap oceny uwzględni wnioski złożone do dnia 09 maja. Kolejne etapy odbędą się pod warunkiem nierozdysponowania całej puli środków w pierwszym etapie naboru.

Realizacja dofinansowanych projektów może być prowadzona od 20 maja do końca 2021 r. Na dotacje przeznaczona jest kwota 56 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 6 000 zł.

Wymagany wkład własny wynosi minimum 25 % wysokości otrzymanej dotacji, który może być wyliczony z przepracowanych godzin wolontariuszy lub wartości usług lub rzeczy otrzymanych od darczyńców, w tym tylko 5 % w postaci finansowej.

Szczegółowe informacje o warunkach naboru i skorzystania ze szkoleń dla zainteresowanych zawarte są w Ogłoszeniu o naborze wniosków dostępnym na stronie internetowej Stowarzyszenia – link:http://www.dzialaj.barycz.pl/ads/view/279

Ośrodek Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”