We wtorek, 11 grudnia, w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Wójt Gminy wraz Panią Skarbnik podpisali umowę na dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Sośnie. Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach Poddziałania „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących” objętego Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020. Inwestycja kosztować będzie około 2.000.000 zł.

Dzięki budowie PSZOK na terenie naszej gminy prawie 6,5 tysiąca mieszkańców zostanie objętych selektywnym zbieraniem odpadów.

Gmina Sośnie otrzymała dofinansowanie w wysokości prawie 1.350.000 zł na realizację ww. projektu. Środki własne, jakie musi zapewnić, to niecałe 610.000 zł. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie Punktu na terenie przyległym do obecnej oczyszczalni ścieków w Sośniach. PSZOK służyć będzie mieszkańcom do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, takich jak: odpady wielkogabarytowe, opony, odpady zielone, remontowe, papier, tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opakowania wielomateriałowe.

Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, pomoże zapobiegać powstawaniu dzikich wysypisk śmieci oraz wykorzystywaniu ich niezgodnie z zasadami ekologii.

20181211_114758.jpg20181211_114805.jpg20181211_114823.jpg20181211_114921.jpg20181211_114955.jpg