Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" (LGD) ruszyło z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy (LSR) na lata 2016-2022.

We wszystkich 8 gminach Doliny Baryczy (Cieszków, Krośnice, Milicz, Twardogóra, Żmigród, Odolanów, Sośnie i Przygodzice) od początku września odbywały się spotkania informacyjne poświęcone celom, kierunkom i zasadom ubiegania się ośrodki w ramach konkursów na dofinasowaniezałożenia lub rozwoju istniejącej firmy, wsparcie organizacji pozarządowej czy lokalnych samorządów.

W 11 spotkaniach wzięło udział łącznie 156 zainteresowanych, mieszkańców gmin Doliny Baryczy– zarówno tych z doświadczeniem w sięganiu po środki jak i tych nowych, którzy zdają sobie sprawę, że to ostatnia okazja, by na tak korzystnych warunkach założyć lub rozwijać swój biznes lub we współpracy samorządami lokalnymi tworzyć ofertę dla mieszkańców i turystów.

W ramach przeprowadzonych spotkań informacyjnych konsultowano również zapisy strategii oraz lokalne kryteria wyboru, za których realizację wnioskodawca otrzymuje punkty i trafia na listę rankingową. Dokumenty te w najbliższym czasie zostaną dostosowane do znowelizowanych przepisów prawnych.

Stowarzyszenie w maju tego roku wygrało konkurs i pozyskało na rozwój obszaru Doliny Baryczy ponad 21mln zł. Środki będące w dyspozycji Partnerstwa pochodzą z dwóch źródeł – z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2022 oraz Programu Rybactwo i Morze (PO RYBY). W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2022 środki finansowe przeznaczone zostały w niemal 70% na rozwój i wparcie przedsiębiorczości. Zarząd Stowarzyszeniana ten cel właśnie, już w październiku planuje ogłosić pierwszy konkursowy nabór wniosków z alokacją 2 mln zł. Kolejne konkursy odbędą się w drugiej połowie 2017 i 2018 r.

W ramach PROW zaplanowano wsparcie dla nowo powstającychfirm, mogą one sięgnąć po wyjątkowo korzystną PREMIĘ w wysokość 100 tys. zł gdzie dofinasowanie sięga 95 %.

Wspierany będzierównież rozwój istniejących,działających minimum rok firm, zainteresowanych tworzeniem nowych miejsc pracy –mogą one liczyć do 50% do 70% wsparcia do kwoty 300 tyś zł.

Preferowane branże to oczywiście producenci i usługodawcy lokalni tworzący ofertę turystyczną. Dzięki wsparciu w latach 2009-2015, firmy te prężnie się rozwinęły i obsługują dziś wciąż rosnącą w Dolinie Baryczy liczbę turystów. Wiadomo również, że branża ta potrzebuje wsparcia i oczywiście nowych klientów, dlatego w tej perspektywie zaplanowano również środki na branże okołoturystyczne i inne, tworzące miejsca pracy dla mieszkańców obszaru.

W ramach środków z PO RYBY, szczególnie planuje się wspierać branżę rybacką licząc na to, że rozwijające swoją ofertę gospodarstwa pozwolą utrzymać powstałe tam miejsca pracy,a także nadal podejmować będą nowe wyzwania związane za sprzedażą produktów, tworzeniem ofert noclegowej, gastronomicznej czy oferty łowisk. Tu po środki będą mogły sięgnąć również na tworzenia lub rozwijanie działalności, wszystkie podmioty nie będące rybakami, ale wspierające ich na każdym etapie łańcucha dostaw. Ze środków skorzystają przetwórnie, sklepy, restauracje, itp. Maksymalnedofinasowanie wynosi do50 % do kwoty 300 tys. zł. Pierwsze konkursy zaplanowane zostały na początek 2017 r., kolejne na początku 2018r.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest przedłożenie wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy biznesplanu. Wnioski oceniane będą przez Rade Programową LGD zgodnie z przyjętymi kryteriami. Preferują one bardzo dobrze przemyślanie i przygotowane plany biznesowe oraz kompletne wnioski z pozwoleniami i wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Dlatego Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” zaprasza zainteresowanych wsparciem do zapoznania się z ogólnymi warunkami na stronie internetowej www.projekty.barycz.pl oraz do udziału w warsztatach szkoleniowych z wypełniania biznesplanu, a następnie z wypełniania wniosków. Osoby zainteresowane zapraszamy do skorzystania z indywidulanego doradztwa w biurze Stowarzyszenia, najlepiej po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Doradztwo świadczone jest codziennie w godz. od 10.00 - 16.00, tel. 71 38 30 432 lub 535 999 187. Szczegółowy harmonogram szkoleń oraz zasady wsparcia znajdują się na stronie www.projekty.barycz.pl

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” zaprasza do śledzenia informacji na temat działań aktywizujących i szkoleniowych oraz informacji na temat kolejnych naborów wniosków dla organizacji pozarządowych i samorządów, które zaplanowane zostały już na początek 2017 r.