W dniu 19 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbyła się XII w obecnej kadencji sesja Rady Gminy Sośnie, której najważniejszym punktem było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sośnie Stanisławowi Budzikowi.

Podczas sesji radni po zapoznaniu się z raportem o stanie Gminy Sośnie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sośnie wotum zaufania. W dalszej części Rada Gminy Sośnie po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2019 rok i zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu, pozytywnie oceniła wykonanie budżetu i jednogłośnie wnioskowała o udzielenia absolutorium. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sośnie zostało pozytywnie zaopiniowane również przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2019 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Sośnie, jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sośnie Stanisławowi Budzikowi.

Następnie wójt podziękował radnym za podjęcie uchwały. Wyraził również swoją wdzięczność za dotychczasową współpracę z pracownikami urzędu, radnymi i sołtysami.

Serdecznie gratulujemy!

dsc_0217.jpgdsc_0218.jpgdsc_0219.jpgdsc_0220.jpgdsc_0221.jpgdsc_0222.jpgdsc_0223.jpgdsc_0228.jpgdsc_0230.jpgdsc_0231.jpgdsc_0232.jpgdsc_0235.jpgdsc_0236.jpgdsc_0238.jpgdsc_0240.jpg