Dzień 26 maja 2018 roku zapisał się w historii Szkoły Podstawowej w Granowcu jako jeden z najważniejszych. Właśnie tego dnia nastąpiło oficjalne nadanie naszej placówce imienia Orła Białego oraz poświęcenie i przekazanie Sztandaru.

Uroczystość zainaugurowano Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Granowcu, którą odprawił ksiądz kanonik Michał Pacyna. W Eucharystii uczestniczyli: zaproszeni goście, dyrektor szkoły – Ewa Ostojak, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice oraz mieszkańcy Granowca. W obecności wszystkich zgromadzonych ksiądz kanonik poświęcił i pobłogosławił Sztandar, a następnie wręczył go przedstawicielom Rady Rodziców. Po zakończeniu Mszy Świętej, w kierunku szkoły uroczyście podążył korowód, który prowadziła Gminna Orkiestra Dęta. Tuż za nią ustawiły się poczty sztandarowe: uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej w Granowcu oraz ościennych szkół – Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sośniach i Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju. W dalszej kolejności maszerowali uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście.

Druga część uroczystości odbyła się przed szkołą, gdzie nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i upamiętniającej nadanie imienia naszej szkole. Symbolicznego aktu odsłonięcia dokonali przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Sośnie - Stanisław Budzik, sołtys Granowca – Jan Rafalski i radny Granowca – Andrzej Mus. Tablicę poświęcił ksiądz kanonik Michał Pacyna, a delegacja uczniów złożyła wiązankę kwiatów. Pod tablicą pamiątkową został wmurowany list do potomnych, który w obecności wszystkich zebranych przeczytały uczennice klasy V: Izabela Chmielecka i Wiktoria Mrowińska. Opowiedziały w nim o swojej małej ojczyźnie – Granowcu, o szkole, do której uczęszczają i wyborach patrona. Wspomniały o ważnych wydarzeniach w historii Polski i Granowca, codziennym życiu ludzi w XXI wieku oraz o swoich marzeniach i planach.

Oficjalna część uroczystości nadania imienia Orła Białego Szkole Podstawowej w Granowcu oraz przekazania Sztandaru odbyła się w Parku Rekreacyjno – Sportowym. Ceremonia rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego przy akompaniamencie muzycznym pana Stanisława Szymanowskiego. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły – Ewa Ostojak, która bardzo serdecznie powitała wszystkich zebranych. Z okazji tak wyjątkowego i niecodziennego wydarzenia w życiu społeczności naszej szkoły, gościliśmy dostojne osobistości. Byli to: senator RP – Łukasz Mikołajczyk, poseł na sejm – Jarosław Urbaniak, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – Andżelika Możdżanowska, przedstawicielka Organu Nadzorującego Oświatę – Ewa Kargol-Stybaniewicz; przedstawiciele władz Powiatu Ostrowskiego: wicestarosta - Roman Pacholczyk, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego – Andrzej Leraczyk, radny Michał Wilczura; przedstawiciele władz Gminy Sośnie: wójt - Stanisław Budzik, sekretarz – Justyna Maryniak, przewodniczący Rady Gminy Sośnie – Mirosław Ostojak, skarbnik – Joanna Chalińska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych – Arleta Zadka, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – Adam Harlak oraz radni gminni. Na uroczystość przybyli również dyrektorzy i zastępcy dyrektorów szkół Gminy Sośnie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu, przedstawiciele instytucji państwowych i podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń i organizacji wiejskich, a także wieloletni i emerytowani dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy obsługi szkoły w Granowcu. Powitano sołtysa Granowca – Jana Rafalskiego, radę sołecką i radnych naszej wsi, księdza kanonika - Michała Pacynę, nauczycieli, uczniów, pracowników administracji i obsługi, rodziców, przyjaciół i sponsorów szkoły, mieszkańców Granowca i okolicznych miejscowości.

Pani dyrektor w swoim wystąpieniu zaprezentowała patrona szkoły – Orła Białego, który jest symbolem naszego dziedzictwa historycznego. Doniosłość uroczystości podkreśliła słowami: „Wierzymy, że nadanie Szkole Podstawowej w Granowcu imienia Orła Białego oraz przekazanie Sztandaru będzie sprzyjało rozbudzaniu postaw patriotycznych i moralnych naszych wychowanków, kształtowaniu w nich szacunku do własnego państwa i symboli narodowych. Zrobimy wszystko, aby nasi uczniowie potrafili podejmować trafne życiowe decyzje, uczyli się iść drogą prawdy, dobra, odpowiedzialności, piękna i miłości do Ojczyzny”.

Nadszedł długo oczekiwany przez wszystkich, historyczny moment nadania imienia naszej szkole. W tej podniosłej chwili przewodniczący Rady Gminy Sośnie – Mirosław Ostojak odczytał Uchwałę Rady Gminy Sośnie w sprawie nadania imienia Orła Białego Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Granowcu. Wójt – Stanisław Budzik, w obecności przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, wręczył pani dyrektor Akt Nadania Imienia Orła Białego Szkole Podstawowej w Granowcu.

Kolejnym punktem uroczystej ceremonii było umieszczenie pamiątkowych gwoździ na drzewcu Sztandaru przez honorowych gości, patronów nadania imienia szkole. Następnie przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli Sztandar pani dyrektor, która podziękowała im za ten cenny dar i przekazała go przedstawicielom społeczności uczniowskiej. Uczniowie, przyjmując Sztandar, „przyrzekli otaczać go czcią i dbać o to, aby właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły, naszej miejscowości i naszej Ojczyzny”. Podczas krótkiej defilady zaprezentowali wszystkim zebranym Sztandar Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Granowcu, a prowadząca uroczystość – Joanna Wojtkowska przeczytała jego opis. W obecności gości i społeczności szkolnej przedstawiciele uczniów każdej klasy złożyli ślubowanie na otrzymany Sztandar. Tekst przysięgi odczytał uczeń klasy III gimnazjum – Filip Suty. Po ślubowaniu wszyscy uczniowie uroczyście zaśpiewali hymn szkoły „Ty, Orle Biały” przy podkładzie muzycznym pana Stanisława Szymanowskiego.

Po części oficjalnej nadszedł czas na przemówienia szanownych gości. Wszyscy gratulowali wyboru Orła Białego na Patrona Szkoły oraz pięknej uroczystości, której podniosły charakter podkreśliły odświętne stroje uczniów oraz biało-czerwone kotyliony. Życzyli, aby Orzeł Biały – symbol naszego państwa kształtował w uczniach właściwe postawy, które będą fundamentem pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły oraz wskazywał im właściwą drogę w życiu.

W części artystycznej, przygotowanej przez nauczycieli, uczniowie klasy VI i VII szkoły podstawowej zatańczyli poloneza i walca. Młodsi uczniowie przedstawili inscenizację do legendy „O Lechu i Orle Białym”. Wcielając się w role trzech braci: Lecha, Czecha i Rusa, ich rycerzy oraz wędrujących plemion słowiańskich, przypomnieli historię powstania naszego godła oraz pierwszej stolicy Polski – Gniezna. Montaż słowno-muzyczny przeplatany był wierszami oraz tradycyjnymi i współczesnymi piosenkami o Orle Białym. Uczniowie zaakcentowali, że nasz narodowy symbol jest im szczególnie bliski.

Na zakończenie tej niecodziennej uroczystości przygotowano miłą niespodziankę – przy fanfarach uniosły się w powietrze biało-czerwone balony. Goście, dzieci, młodzież i wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na poczęstunek i kosztowali smacznego tortu. Z dużym zainteresowaniem oglądali wystawę zdjęć dokumentujących historię szkoły w Granowcu na przestrzeni stu lat oraz przedstawiających współczesne, patriotyczne i kulturalne działania placówki. Z okazji nadania imienia naszej szkole, wpisywali dedykacje, podziękowania i życzenia w księdze pamiątkowej. Zaopatrywali się również w biuletyn pt. „Granowiec na przestrzeni 100 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 1918-2018” opracowany przez Grono Pedagogiczne, który zawiera historię szkoły w Granowcu oraz prezentuje postacie zasłużone dla naszej miejscowości w ostatnim stuleciu.

Uroczystość nadania imienia Orła Białego Szkole Podstawowej w Granowcu oraz poświęcenia i przekazania Sztandaru podsumowały wymowne słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, które przytoczyła dyrektor szkoły – Ewa Ostojak: „Musicie ducha hartować, aby móc jak orły przelatywać w przyszłość Ojczyzny”. Niech będą one wskazówką dla nas wszystkich i na długo pozostaną w naszych sercach.

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy uświetnili uroczystość swoją obecnością oraz zaangażowali się w jej organizację:

gościom, sponsorom i przyjaciołom szkoły, księdzu kanonikowi – Michałowi Pacynie, pracownikom szkoły, rodzicom, uczniom,

a także pani Annie Rospondek i panu Stanisławowi Szymanowskiemu.

Dziękujemy również  za życzliwe słowa, gratulacje i życzenia.

Justyna Merta, Aneta Wieja

 

 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg30.jpg31.jpg32.jpg33.jpg34.jpg35.jpg36.jpg37.jpg38.jpg39.jpg40.jpg41.jpg42.jpg43.jpg44.jpg45.jpg46.jpg47.jpg48.jpg49.jpg50.jpg51.jpg52.jpg53.jpg54.jpg55.jpg56.jpg57.jpg58.jpg59.jpg60.jpg61.jpg62.jpg63.jpg64.jpg65.jpg66.jpg67.jpg68.jpg69.jpgdsc_0004.jpgdsc_0006.jpgdsc_0007.jpgdsc_0008.jpgdsc_0012.jpgdsc_0016.jpgdsc_0018.jpgdsc_0020.jpgdsc_0024.jpgdsc_0033.jpgdsc_0039.jpgdsc_0047.jpgdsc_0048.jpgdsc_0049.jpgdsc_0052.jpgdsc_0056.jpgdsc_0062.jpgdsc_0065.jpgdsc_0073.jpgdsc_0074.jpgdsc_0076.jpgdsc_0077.jpgdsc_0078.jpgdsc_0079.jpgdsc_0081.jpgdsc_0082.jpgdsc_0083.jpgdsc_0084.jpgdsc_0085.jpgdsc_0086.jpgdsc_0087.jpgdsc_0089.jpgdsc_0099.jpgdsc_0103.jpgdsc_0112.jpgdsc_0113.jpgdsc_0117.jpgdsc_0118.jpgdsc_0121.jpgdsc_0124.jpgdsc_0126.jpgdsc_0128.jpgdsc_0137.jpgdsc_0150.jpgdsc_0152.jpgdsc_0160.jpgdsc_0164.jpgdsc_0170.jpgdsc_0173.jpgdsc_0185.jpgdsc_0187.jpgdsc_0191.jpgdsc_0194.jpgdsc_0203.jpgdsc_0207.jpgdsc_0213.jpgdsc_0216.jpgdsc_0223.jpgdsc_0231.jpgdsc_0239.jpgdsc_0245.jpgdsc_0247.jpgdsc_0251.jpgdsc_0254.jpgdsc_0256.jpgdsc_0261.jpgdsc_0262.jpgdsc_0267.jpgdsc_0268.jpgdsc_0269.jpgdsc_0271.jpgdsc_0274.jpgdsc_0281.jpgdsc_0284.jpgdsc_0298.jpgdsc_0302.jpgdsc_0305.jpgdsc_0306.jpgdsc_0307.jpgdsc_0312.jpgdsc_0313.jpgdsc_0316.jpgdsc_0327.jpgdsc_0329.jpgdsc_0334.jpgdsc_0339.jpgdsc_0344.jpgdsc_0349.jpgdsc_0356.jpgdsc_0360.jpgdsc_0361.jpgdsc_0363.jpgdsc_0364.jpgdsc_0365.jpgdsc_0367.jpgdsc_0370.jpgdsc_0372.jpgdsc_0373.jpg