W pierwszej połowie lipca br. w Urzędzie Gminy Sośnie podpisana została umowa  z  firmą Instal-Therm z siedzibą w Połańcu na wykonanie wizji terenowych w celu sporządzenia dokumentacji technicznej planowanych przyłączy OZE. W wyniku naboru do Urzędu Gminy wpłynęło 313 deklaracji uczestnictwa w projekcie polegającym na montażu i instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych.

W ramach złożonych deklaracji największym zainteresowaniem mieszkańców cieszyły się kolektory słoneczne, bo aż 246 osób jest zainteresowanych tą instalacją. Z kolei 165 osób złożyło chęć podłączenia paneli fotowoltaicznych, a na montaż kotłów na biomasę zgłosiło się 37 mieszkańców.
Na podstawie zebranych deklaracji i sporządzonej przez techników dokumentacji technicznej Gmina do 31 sierpnia br. wystąpi z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych).
Od dzisiaj czyli 24 lipca br. prosimy spodziewać się kontaktu ze strony technika, który zgodnie z podpisaną umową będzie przeprowadzał u Państwa w domu wizję lokalną, która następnie posłuży do wykonania pełnej dokumentacji technicznej. Każdy z mieszkańców, chcąc przystąpić do projektu, ponosił dobrowolnie jednorazową opłatę w wysokości 120 zł za wizję lokalną wykonaną przez wyspecjalizowanego technika. Była to kwota niezależna od gminy i obowiązywała w całym województwie z tym, że -w zależności od firm wykonujących tę wizję- kwota w poszczególnych gminach znacząco się różniła. W gminie Sośnie była to kwota 120 zł i była to chyba najbardziej korzystna opcja ze wszystkich możliwych, a Wójt Stanisław Budzik, aby w pełni zabezpieczyć interes naszych mieszkańców, w umowie zawarł zapis, że zostanie ona wypłacona firmie dopiero po wykonaniu i dostarczeniu dokumentacji wizji lokalnej. Kwota 120 zł, jaką ponosi mieszkaniec w razie niepowodzenia projektu nie będzie zwracana. Gmina Sośnie, aby w jak największym stopniu złagodzić koszt udziału mieszkańca w projekcie zdeklarowała, że całkowity koszt wykonania dokumentacji technicznej pokryje z budżetu, w odróżnieniu od innych gmin, które pokrycie tego wydatku scedowały na mieszkańców.