Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

 

Gmina Sośnie ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

 1. Cel projektu:

Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych, w tym usług opiekuńczych i asystenckich dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem.

 1. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:
 2. Działania skierowane do rodzin oraz systemu pieczy zastępczej, np.:

- Tworzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży

- Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne itd.

- Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich np. warsztaty umiejętności rodzicielskich itd.

- Mediacje rodzinne, terapia rodzinna

- Objecie opieką (doradczą, szkoleniową) rodziny wspierające*

 1. Działania skierowane do osób niesamodzielnych, starszych, niepełnosprawnych, np.:

- Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym usług fizjoterapeutycznych

- Tworzenie Klubów Seniora, Dziennych Domy Pomocy oraz innych form ośrodków wsparcia np. środowiskowych domów pomocy

- Likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania (jako działanie towarzyszące)

- Tworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego (jako działanie towarzyszące)

- Usługi dowożenia posiłków (jako działanie towarzyszące)

- Teleopieka, systemy przywoławcze itp. (jako działanie towarzyszące)

- Wspieranie opiekunów faktycznych* niesamodzielnych, niepełnosprawnych np. usługi opieki wytchnieniowej,* szkolenia, kursy, grupy samopomocowe, poradnictwo psychologiczne itd.

 1. Tworzenie i funkcjonowanie mieszkań chronionych/wspomaganych, w tym:

- Stworzenie warunków do zamieszkania w mieszkaniu chronionym/wspomaganym (modernizacja, remont, zakup mebli, sprzętów itd.)

- Pokrycie kosztów usług niezbędnych do włączenia mieszkańców mieszkań chronionych/wspomaganych w życie społeczne, usamodzielnienia, codziennego funkcjonowania np. sfinansowanie wynagrodzenia opiekuna mieszkania, psychologa, pracownika specjalnego itd.

 1. Projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji - utworzenie DDOM tj. Dziennych Domów Opieki Medycznej
 2. Projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służące poprawie ich dostępu – utworzenie SCZP tj. Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego.

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

 1. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Sośnie przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza, udział w przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników do projektu i promocji projektu.
 2. Wymagania wobec partnera:
 3. Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać:
 5. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi.
 6. Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a)
 7. Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem.
 8. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.
 9. Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
 10. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
 11. Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).
 12. Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 13. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera
 14. Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)
 15. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi. Max. 30 pkt
 16. Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.
 17. Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.
 18. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 15.10.2019 roku, do godziny 15:00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Sośnie, pod adresem ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie.


Formularz