Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w bieżącym roku Wójt Gminy Sośnie po raz pierwszy przedstawi Radzie Gminy Sośnie Raport o stanie Gminy Sośnie za 2018 rok - raport stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

Raport będzie rozpatrywany przez Radę Gminy na sesji w dniu 12 czerwca 2019 r., która rozpocznie się o godz. 11.00. Sesja odbędzie się w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sośnie. Nad raportem zostanie przeprowadzona debata, w której biorą udział radni oraz mieszkańcy Gminy Sośnie.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami. Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu 11 czerwca 2019 roku, jest to dzień poprzedzający sesję, podczas której ma być rozpatrzony raport.

Zgłoszenia mieszkańców, które wpłyną do Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnia wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Pisemne zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Sośnie – pok. 109, w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres zamieszkania mieszkańca Gminy Sośnie zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie nad raportem według kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 506).

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Sośnie wotum zaufania.

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

                                                                                              /-/ Mirosław Ostojak


Zgłoszenie do debaty