Wójt Gminy Sośnie z dnia 3 listopada 2017 r. na podstawie § 9 ust. 4 Statutu Sołectwa Kałkowskie oraz Zarządzenia nr 88/2017 Wójta Gminy Sośnie z dnia 3 listopada 2017 r. :

 Zwołuję na dzień 14 listopada 2017 r. o godz. 18:00 w sali wiejskiej w miejscowości Kałkowskie, zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów przedterminowych sołtysa, oraz wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Kałkowskie.

W przypadku braku quorum II termin zebrania ustala się, na ten sam dzień na godz. 18:15.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Wybór protokolanta.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

5. Zgłoszenia kandydatów na Sołtysa.

6. Wybór sołtysa - głosowanie tajne.

7. Ogłoszenie przez komisję skrutacyjną wyników głosowania i wyboru sołtysa.

8. Zgłoszenia kandydatów do Rady Sołeckiej.

9. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej - głosowanie tajne.

10. Ogłoszenie przez komisję skrutacyjną wyników głosowania i wyboru członków Rady Sołeckiej.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zakończenie zebrania.

Wójt Gminy Sośnie

/-/Stanisław Budzik