W ślad za informacją z dnia 20.08.2021 r. Urząd Gminy Sośnie uprzejmie informuje o kolejnych działaniach związanych z projektem pn. „Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie” realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 1. W dniu 06.09.br. odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym, przedstawiają się one następująco:

→ w zakresie części 1 zamówienia – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Sośnie

Numer oferty

Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania Wykonawców

Cena ofertowa brutto
zawarta w ofercie

[w zł brutto]

2

Solar Breaker Sp. z o.o.

ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa

2 157 300,00

4

FlexiPower Group sp. z o.o. Sp. K.,

Kudrowice 12, 95-200 Pabianice

2 478 673,44

 

 → w zakresie części 2 zamówienia – Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sośnie

Numer oferty

Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania Wykonawców

Cena ofertowa brutto
zawarta w ofercie

[w zł brutto]

4

FlexiPower Group sp. z o.o. Sp. K.,

Kudrowice 12, 95-200 Pabianice

2 961 505,44

 

w zakresie części 3 zamówienia – Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie

Numer oferty

Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania Wykonawców

Cena ofertowa brutto
zawarta w ofercie

[w zł brutto]

1

ENERGO-SYSTEM
ZAKŁAD KOTLARSKI GIELNIAK

ul. Kaliska 78, 63-300 Pleszew

699 300,00

3

Ekologika Sp. z o.o.

ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca

1 310 688,00

 

2. W zakresie 1 części zamówienia: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Sośnie:
Wykonawca, który złożył korzystniejszą ofertę został wezwany do przedstawienia dokumentów technicznych zaproponowanych urządzeń (atesty, certyfikaty) w terminie do 20.09.br. Po zweryfikowaniu złożonych dokumentów niezwłocznie nastąpi decyzja o wyborze lub odrzuceniu oferty. Na dzień dzisiejszy realny jest montaż instalacji fotowoltaicznych do końca 2021 r.

3. W zakresie 2części zamówienia: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sośnie:
Zaoferowana cena znacząco przekracza wysokość środków zabezpieczonych na realizację zadania (o 550.587,03 zł).

W zakresie 3 części zamówienia: Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie:
Oferta korzystniejsza została odrzucona z przyczyn formalnych (brak właściwego podpisu Wykonawcy). Zaoferowana cena drugiej oferty znacząco przekracza wysokość środków zabezpieczonych na realizację zadania (o 738.484,48 zł).
W celu uniknięcia konieczności znacznej dopłaty ze strony mieszkańców Wójt Gminy zdecydował o unieważnieniu 2 i 3 części postępowania przetargowego i ponownym przeprowadzeniu procedury wyboru. Niestety, ze względu na czas potrzebny na przeprowadzenie ponownego przetargu niemożliwe staje się wykonanie tych instalacji w tym roku - przewidywany czas realizacji ww. zadań wydłuży się do 30.06.2022 r. Prosimy Mieszkańców gminy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Wójt Gminy Sośnie

Stanisław Budzik