Podczas epidemii COVID -19 na całym świecie znacząco wzrósł poziom przemocy domowej. Nie inaczej jest w Polsce. Nadmierne emocje, lęk przed niepewnym jutrem, utrata pracy, bankructwo firmy, choroba bliskich – to wszystko powoduje frustrację, która wyzwala agresję. Dane z ostatnich miesięcy pokazują przerażający wzrost interwencji policji związanych z przemocą.

Zespół Interdyscyplinarny w Sośniach informuje, że w dniu 30 listopada 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, potocznie zwana „ustawą antyprzemocową”.

Ustawa ta, oprócz zmian w samym Kodeksie postępowania cywilnego wprowadza również zmiany między innymi w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawie o Policji, Ustawie o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.

Ustawa antyprzemocowa daje możliwość szybkiej izolacji sprawcy przemocy w sytuacji, w której przemoc zagraża życiu lub zdrowiu osób wobec których jest stosowana.

Izolacja ta nastąpi w wyniku nadanych Policji i Żandarmerii Wojskowej uprawnień do wydania sprawcy przemocy nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub też zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Nakaz lub zakaz będzie wydawany wobec osoby, która swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Nakaz lub zakaz mogą być wydawane łącznie na okres 14 dni z natychmiastową wykonalnością. Zgodnie z nowymi przepisami Policja i Żandarmeria Wojskowa są zobowiązane do systematycznej kontroli czy sprawca przemocy stosuje się do wydanego nakazu lub/i zakazu. W sytuacji nieprzestrzegania przez sprawcę przemocy nałożonych sankcji w celu wyegzekwowania nałożonego zobowiązania Policja i Żandarmeria Wojskowa mogą zastosować środki przymusu. Za nieprzestrzeganie wydanego zobowiązania sprawca przemocy narażony jest na karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny wydanych w przyspieszonym trybie postępowań przeprowadzanych na podstawie Kodeksu wykroczeń.

Na mocy Ustawy antyprzemocowej osoba doznająca przemocy, która złoży do Sądu wniosek w sprawie o zobowiązanie sprawcy do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub też zbliżania się do tych miejsc może skorzystać z ustawowego zwolnienia z kosztów sądowych.

 

 

                                                                       Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

                                                                                        w Sośniach

Katarzyna Woźniak