Drukuj

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne


§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów opakowaniowych biodegradowalnych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości


§ 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania powstałych na nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wyłącznie do przeznaczonych na ten cel pojemników.
§ 3. 1. Na terenie Gminy Sośnie prowadzona jest selektywna zbiórka frakcji odpadów komunalnych wskazanych poniżej:
1) papier;
2) szkło;
3) tworzywa sztuczne;
4) opakowania wielomateriałowe (typu Tetra-pak)
5) metale;
6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpadów zielonych;
7) przeterminowane leki i chemikalia;
8) zużyte baterie i akumulatory;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
11) zużyte opony;
12) odpady budowlane i rozbiórkowe.
    2. Odpady, o których mowa w § 2 i § 3 ust. 1 właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić niezwłocznie od chwili ich powstania.
    3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do postępowania z odpadami, o których mowa w  § 2 i § 3 ust. 1  w sposób określony w rozdziale III i IV niniejszego Regulaminu.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń winno być realizowane przez usunięcie ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez gminę.
§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie  pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;
2) postępowania z powstającymi w wyniku naprawy pojazdu samochodowego odpadami w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
3) dokonywania poza warsztatami naprawczymi wyłącznie drobnych napraw pojazdu samochodowego;
4) prowadzenia napraw pojazdu samochodowego w sposób nieuciążliwy dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.


Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym


§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w zamknięte pojemniki, spełniające wymagania polskich norm i przystosowane do systemów załadowczych (grzebieniowy, bramowy, hakowy, widłowy, HDS – opcjonalnie) pojazdów zwanych dalej pojemnikami, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz pojemniki lub worki do zbiórki odpadów selektywnych.
2. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego (drogi publiczne, chodniki, przystanki komunikacji publicznej, parki):
1) do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych:
a) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 110 l,
b) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 120 l,
c) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 240 l,
d) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 1100 l,
e) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 70 l (na chodnikach, przystankach, dworcach komunikacji publicznej, drogach, w parkach);
2) do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej stosować należy zamknięte pojemniki o pojemnościach 110 l, 120 l, 240 l oraz 1100 l, w zależności od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość zgodnie z § 7 i § 8;
3) do zbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie:
a) worki  oznaczone odpowiednimi kolorami o rozmiarach 120 l,
b) pojemniki oznaczone odpowiednimi kolorami o pojemności 110, 120, 240, 1100 l,
c) kosze uliczne oznaczone odpowiednimi kolorami o pojemności od 20 do 70 l,
d) pojemniki specjalne na baterie o pojemności od 20 do 120 l,
e) pojemniki specjalne na przeterminowane leki o pojemności od 60 do 80 l,
f) kontenery lub worki na odpady remontowe, budowlane o pojemności od 3000 do 7000 l;
4)  do zbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w zabudowie jednorodzinnej stosować należy worki z tworzywa sztucznego, oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o pojemności 120 l;
5) ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, iż minimalna pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbiórki odpadów selektywnie zbieranych na terenie nieruchomości musi zapewnić zgromadzenie w nich wszystkich wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-6;
6) do zbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w zabudowie wielorodzinnej stosować należy:
a) komplet pojemników tworzących gniazdo do segregacji, posiadające zbliżone do siebie wymiary, kształt nieodbiegający od ogólnie przyjętych standardów, o pojemności minimalnej 5 l /mieszkańca, przy czym nie mniejszej niż 1100 litrów (dla papieru), 1100 litrów (dla szkła), 1100 litrów (dla tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych), 1100 litrów (dla odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpadów zielonych) dla każdego punktu zbierania o kolorystyce i oznakowaniu zgodnymi z zapisami w Regulaminie;
7)  ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, iż minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbiórki odpadów selektywnie zbieranych na terenie nieruchomości musi zapewnić zgromadzenie w nich wszystkich wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-6;
 8) do zbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stosować należy worki z tworzywa sztucznego lub pojemniki oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o pojemnościach określonych w ust. 2 pkt 3 Regulaminu;
9) worki do gromadzenia frakcji odpadów w sposób selektywny obowiązkowo muszą być wyposażone w taśmę służącą do zawiązania worka z daną frakcją zgromadzonych odpadów.
3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne worków   oraz pojemników do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów:
1) papier – worek/pojemnik niebieski, oznaczony napisem „Papier”;
2) szkło – worek/pojemnik zielony, oznaczony napisem „Szkło”;
3) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – worek/pojemnik żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpadów zielonych – worek/pojemnik brązowy, oznaczony napisem „Bio”.
§ 7. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) od 1 do 4 osób – w rozmiarze od 110 l do 120 l;
2) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 8 osób – w rozmiarze 240 l lub 2 x 110 l lub 2 x 120 l;
3) nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 12 osób – w rozmiarze 240 l i 110 l lub 120 l;
4) nie mniej niż 13 osób – w rozmiarze 2 pojemniki po 240 l lub 4 x 110 l lub 4 x 120 l.
2. Dopuszcza się stosowanie do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innej konfiguracji pojemników, niż zostały określone w ust. 1 przy zachowaniu pojemności określonej w ust.1.
3. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpadów zielonych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 zbierać i gromadzić na przydomowych kompostownikach.
4. W przypadku trudności w ustaleniu minimalnego rozmiaru pojemnika do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, przyjmuje się że na każdą osobę korzystającą z urządzenia należy przeznaczyć pojemność pojemnika w wielkości nie mniejszej niż 30 litrów na mieszkańca, przy założeniu minimum pojemności pojemnika 110 litrów.
§ 8. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:
1) nie mniej niż 13 osób i nie więcej niż 16 osób – w rozmiarze 2 x 240 l lub 4 x 120 l;
2) nie mniej niż 17 osób i nie więcej niż 24 osób – w rozmiarze 3 x 240 l lub 6 x 120 l;
3) nie mniej niż 25 osób i nie więcej niż 30 osób – w rozmiarze 1100 l;
4) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 35 osób – w rozmiarze 1100 l i 1 x 120 l lub 110 l;
5) nie mniej niż 36 osób i nie więcej niż 40 osób – w rozmiarze 1100 l i 1 x 240 l lub 110 l;
6) nie mniej niż 41 osób – w rozmiarze 1100 l i 2 x 240 l lub 4 x 110 l.
2. Dopuszcza się stosowanie do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innej konfiguracji pojemników, niż zostały określone w ust. 1 przy zachowaniu pojemności określonej w ust. 1.
          3. W przypadku trudności w ustaleniu minimalnego rozmiaru pojemnika do gromadzenia odpadów na zasadach określonych w ust. 1 przyjmuje się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych prowadzone są gospodarstwa domowe, w ten sposób, iż na każdą osobę korzystającą z urządzenia należy przeznaczyć pojemność pojemnika w wielkości nie mniejszej niż 30 litrów.
§ 9. 1. Ustala się, iż właściciele nieruchomości niezamieszkałych oraz budynków terenów użyteczności publicznej zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące normy dostosowane do obszaru i rodzaju działalności na terenie Gminy Sośnie:
1) dla szkół wszelkiego typu 5 l - na każdego pracownika, ucznia i dziecko, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 110 l na placówkę;
2) dla żłobków i przedszkoli wszelkiego typu 5 l - na każdego pracownika, ucznia i dziecko, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 110 l na placówkę;
3) dla obiektów agroturystycznych, wypoczynkowych, letniskowych, hoteli, domów opieki itp. 10 l - na jedno łóżko lub miejsce w obiekcie, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 240 l;
4) dla lokali gastronomicznych 10 l - na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 110 l na lokal;
5) dla lokali handlowych 20 l - na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 110 l na lokal;
6) dla lokali handlowych poza lokalem 20 l - na każdego zatrudnionego, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 110 l na punkt;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynów, hurtowni, punktów handlowych, placów budowy, biur, urzędów, przychodni, gabinetów lekarskich, lecznic, aptek, obiektów użyteczności publicznej itp. 20 l - na każdego pracownika, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych jednak nie mniej niż jeden pojemnik 110 l na lokal;
8) dla ogródków działkowych 30 l - na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku i 5 l poza tym okresem, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 110 l;
9) dla targowisk 30 l - na każde stanowisko handlowe, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 110 l;
10) dla cmentarzy co najmniej jeden pojemnik 1100 l na 0,5 ha powierzchni cmentarza, przy czym w okresie świąt kościelnych należy dostosować pojemność do potrzeb;
11) dla domków letniskowych 30 l - na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą nieruchomość w okresie kiedy posiadłość jest zamieszkiwana.
2. W przypadku lokali handlowych, spożywczych i gastronomicznych dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie co najmniej jednego pojemnika o poj. od 20 do 70 l na odpady dla korzystających z lokalu.
§ 10. 1. Każda nieruchomość powinna być wyposażona w pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz w pojemniki lub worki do odpadów zbieranych selektywnie zgodnie z § 6, § 7, § 8 i § 9 Regulaminu.
2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany ustawić pojemniki na czas gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w miejscu wyodrębnionym, specjalnie do tego przeznaczonym, posiadającym równą i utwardzoną nawierzchnię.
3. Właściciel nieruchomości, z wyjątkiem nieruchomości określonych w ust. 4,  zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki lub worki do godz. 7.00 rano przed wejściem na teren nieruchomości od strony drogi, w sposób zapewniający swobodny dostęp podmiotowi odbierającemu odpady.
 4. W zabudowie wielolokalowej (bloki) dopuszcza się wyznaczenie wspólnego miejsca (altana śmietnikowa), w którym zlokalizowane będą pojemniki, o których mowa w § 6 i § 10 dla kilku nieruchomości, pod warunkiem, że pojemność pojemników umożliwi zgromadzenie wszystkich odpadów wytwarzanych na terenie wszystkich nieruchomości korzystających ze wspólnego miejsca do gromadzenia odpadów oraz zapewniony będzie swobodny dojazd do tego miejsca jednostce uprawnionej, celem opróżnienia pojemników oraz odebrania zgromadzonych w nich odpadów.
5. Tereny przeznaczone do użytku publicznego takie jak m.in.: drogi publiczne, ciągi handlowo usługowe, przystanki komunikacji, parki, parkingi, place zabaw powinny być przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej, obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:    
1) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na głównych ciągach komunikacyjnych i w parkach powinna zapewnić prawidłowe funkcjonowanie uzależnione od natężenia ruchu pieszych;
2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
§ 11. 1. Właściciele nieruchomości są obowiązani utrzymywać pojemniki do gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.


Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego


§ 12. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Pozbywanie się odpadów, przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych, odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach (odpady niesegregowane) oraz workach lub pojemnikach (odpady segregowane), a następnie przekazanie ich podmiotom, z którymi gmina podpisała umowy na odbieranie bądź odbieranie i zagospodarowanie odpadów:
1) właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zapewnienia podmiotowi odbierającemu odpady swobodnego dostępu do pojemników oraz worków, a w przypadku, gdy zapewnienie takiego dostępu nie jest możliwe, do wystawienia pojemników i worków przed wejściem na teren nieruchomości od strony drogi do godziny 7:00 w dniu odbioru odpadów komunalnych, zgodnie z harmonogramem;
2)  na terenie nieruchomości w zabudowie wielolokalowej (bloki) pojemniki ze zgromadzonymi odpadami komunalnymi należy ustawić w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym (altana śmietnikowa), posiadającym równą i utwardzoną nawierzchnię,  zapewniając swobodny dojazd jednostce uprawnionej do tego miejsca, celem opróżnienia pojemników oraz odebrania zgromadzonych w nich odpadów;
3) odpady gromadzone w sposób selektywny mieszkańcy mogą również dostarczać samodzielnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego:
1) odpady zbierane selektywnie, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-6 z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz w miesiącu;
2) odpady zbierane selektywnie, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-6 z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
3) odpady zbierane selektywnie z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w miesiącu;
4) odpady zbierane selektywnie, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-6 z nieruchomości w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w miesiącu;
5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
6) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej – nie rzadziej niż raz w tygodniu;
7) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – dwa razy w miesiącu bądź w uzasadnionych przypadkach nie rzadziej niż raz w miesiącu, z wyjątkiem:
a) odpady z cmentarzy i miejsc pamięci narodowej dodatkowo w tygodniu poprzedzającym 1. listopada, Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz w tygodniu po 1. listopada.
8) odpady komunalne (zmieszane) z nieruchomości w części zamieszkałych, a w części  niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – dwa razy w miesiącu bądź w uzasadnionych przypadkach nie rzadziej niż raz w miesiącu;
9) odpady komunalne z koszy ulicznych, parków, skwerów, placów zabaw – nie rzadziej niż raz w tygodniu, z zachowaniem warunków sanitarnych, estetycznych i porządkowych;
 10) dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpadów zielonych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 zbierać i gromadzić na przydomowych kompostownikach w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, a uzyskany materiał wykorzystywać na potrzeby własne lub dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
4. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są do pozbywania się odpadów selektywnie zebranych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-6 poprzez wystawienie worków z wyselekcjonowanymi odpadami zgodnie z harmonogramem wywozu. Mieszkańcy mogą również dostarczyć ww. odpady samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy.
5. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zbierane selektywnie, w zależności od ilości wytwarzanych odpadów są obowiązani do pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w sposób przedstawiony w ust. 1 i 2.
6. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny i obiekty służące do użytku publicznego, są zobowiązani do ustawienia na tych terenach lub obiektach pojemników lub koszy ulicznych na odpady komunalne i systematycznego ich opróżniania, w sposób niedopuszczający do ich przepełnienia.
7. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są do pozbywania się odpadów selektywnie zebranych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 - 12 z terenu nieruchomości w sposób przedstawiony poniżej:
1) meble i inne odpady wielkogabarytowe będą okresowo odbierane dwa razy w roku za pomocą mobilnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych i problemowych tzw. „gratowozu”. Mieszkańcy mogą również dostarczać ww. odpady samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie okresowo odbierany dwa razy w roku za pomocą mobilnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych i problemowych tzw. „gratowozu”. Mieszkańcy mogą również dostarczać ww. odpady samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w systemie określonym przepisami w punktach sprzedaży przy zakupie nowego sprzętu;
3) zużyte baterie i akumulatory pochodzące z gospodarstw domowych będą okresowo odbierane dwa razy w roku za pomocą mobilnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych i problemowych tzw. „gratowozu”. Mieszkańcy mogą również przekazywać ww. odpady placówkom handlowym prowadzącym ich sprzedaż detaliczną  lub dostarczać samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz do uprawnionych punktów odbioru ww. odpadów na terenie gminy (m.in. punktów sprzedaży akumulatorów). Zużyte baterie są również zbierane i odbierane w systemie zbiórek prowadzonych przez organizacje odzysku na terenach placówek edukacyjnych i gmachach użyteczności publicznej, której adresy są zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Sośnie. Pojemniki na baterie umieszczone w gmachach użyteczności publicznej takich jak placówki oświatowe i urzędy będą opróżniane co najmniej dwa razy w roku;
4) zużyte opony mogą być dostarczane przez mieszkańców samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a do czasu jego powstania zbierane będą okresowo dwa razy w roku w systemie mobilnym za pomocą mobilnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych i problemowych tzw. „gratowozu” wg ustalonego harmonogramu wcześniej podanego do publicznej wiadomości mieszkańców;
5) przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych, samodzielnie dostarczać do specjalistycznych pojemników usytuowanych na terenie aptek i placówek służby zdrowia lub przekazać we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Pojemniki te będą okresowo opróżniane za pomocą mobilnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych i problemowych co najmniej raz na dwa miesiące;
6) odpady budowlane i rozbiórkowe wytwarzane przez mieszkańców, pochodzące z prac remontowych, budowlanych i rozbiórkowych mieszkańcy mogą dostarczać  do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 13. Gmina tworzy Punkt Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych tzw. „PSZOK”, na terenie Gminy Sośnie, którego adres oraz dane kontaktowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Sośnie. Do momentu powstania tego puntu będzie działał mobilny punkt odbioru odpadów problemowych tzw. „gratowóz”, który będzie działał zgodnie z częstotliwością określoną w § 12 ust. 7 pkt 1-6.
§ 14. Odpady, które wymieniono w § 3 ust. 1 pkt 7 - 12 należy wydzielić ze strumienia odpadów i pozbyć się poprzez dostarczenie ich w godzinach otwarcia do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Sośnie, jeśli takowy punkt jeszcze nie powstał odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 - 11 należy oddać do mobilnego punktu odpadów problemowych tzw. „gratowozu” zgodnie z  harmonogramem odbioru.
§ 15. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości dostarczy właścicielom nieruchomości przedsiębiorca odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Sośnie.
§ 16. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych przydomowych oczyszczalni wynika z ich instrukcji eksploatacji.
§ 17. 1. Usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, następuje poprzez użycie sprzętu mechanicznego lub ręcznie, przy czym powinno odbywać się w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami


§ 18. Właściciele nieruchomości w ramach prawidłowego postępowania z odpadami dążą do zmniejszania ilości wytworzonych odpadów dla osiągnięcia celów określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami czyli przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i innych odpadów na poziomie 50% ich ilości wytworzonych do 2020 roku.
§ 19. Głównym celem kampanii edukacyjnej powinno być zaznajomienie społeczeństwa z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Działania informacyjne powinny określać prawa i obowiązki właściciela nieruchomości, określone w uchwałach Rady Gminy.
§ 20. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny.
§ 21. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są zobowiązane do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub w przypadku braku takich instalacji do instalacji zastępczych właściwych dla Regionu IX określonego w Planie gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 22. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.
3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
1) opiekun psa nie pozostawia psa bez nadzoru;
2) opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu;
3) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi tylko wówczas, gdy pies ma założony kaganiec, a osoba, z którą przebywa w tym miejscu ma możliwość sprawowania nad nim bezpośredniej kontroli, oznaczającej właściwą reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji.
4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.
5. Zabronione jest pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz.
6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.
7. Obowiązek o którym mowa w ust. 6 nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z psów przewodników lub opiekunów.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 23. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany do:
1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi;
2) zapewnienia gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały;
3) niedopuszczania do zanieczyszczenia terenu nieruchomości;
4) niedopuszczania do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór;
5) zapewnienia zwierzętom gospodarskim odpowiednich pomieszczeń gospodarskich;
6) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania


§ 24. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary, na których zlokalizowane są:
1) budynki wielorodzinne podpiwniczone;
2) lokale gastronomiczne;
3) obiekty handlowe branży spożywczej;
4) magazyny żywności i płodów rolnych;
5) gospodarstwa rolne i hodowlane;
6) zakłady przetwórstwa żywności;
7) gospodarstwa agroturystyczne;
8) obiekty hotelarskie;
9) ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe;
10) obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie;
2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się w terminie co najmniej raz w roku w miesiącu wrześniu.