STAWKI I TERMINY OPŁAT ORAZ ZMIAN DEKLARACJI Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Informuje się mieszkańców Gminy Sośnie, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych terenu gminy Sośnie jest firma ROLKOM Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wielkopolskiej 11 w Sośniach.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych obowiązani są złożyć:

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

- w terminie 10 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób (narodziny, zgony, zameldowania, wymeldowania) na terenie nieruchomości (w przypadku nieruchomości w części zamieszkałych) lub ilości i pojemności pojemników (w przypadku nieruchomości niezamieszkałych), a także zmiany sposobu gromadzenia odpadów na selektywny bądź nieselektywny.

W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.


Pouczenie
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji w drodze decyzji zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze, zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 1579 ze zm.)

Informuje się mieszkańców Gminy Sośnie, że z dniem 1 marca 2019 roku uległy zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr III/15/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych
(stawka opłaty za osobę) i niezamieszkałych (stawka opłaty za pojemnik) na terenie gminy Sośnie od dnia 01.03.2019 r.

Rodzaj nieruchomości

Stawka opłaty na osobę

na miesiąc (zł)

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności (L):

Odpady Segregowane

Odpady zmieszane

Pojemność pojemnika w litrach (L)

Odpady Segregowane

Odpady zmieszane

Zamieszkałe Jednorodzinne

12,00 zł//m-c 24,00 zł/m-c - - -

Zamieszkałe Wielorodzinne (bloki)

12,00 zł/m-c 24,00 zł/m-c - - -

Obiekty niezamieszkałe (firmy, sale, sklepy, biura, cmentarze i in.)

- -

20 - 70 L

110 - 120 L

240 L

1100 L

17,00 zł

25,00 zł

50,00 zł

240,00 zł

30,00 zł

50,00 zł

100,00 zł

380,00 zł

Opłatę należy wnosić w terminach bez wezwania z dołu w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe w terminach:


1) za miesiące styczeń i luty do10 marca danego roku,
2) za miesiące marzec i kwiecień do10 maja danego roku,
3) za miesiące maj i czerwiec do 10 lipca danego roku,
4) za miesiące lipiec i sierpień do 10 września danego roku,
5) za miesiące wrzesień i październik do 10 listopada danego roku,
6) za miesiące listopad i grudzień do 20 grudnia danego roku.

Opłatę należy uiszczać  przelewem na nowy rachunek bankowy
Urzędu Gminy Sośnie,

nr konta: 71 8409 0001 2002 0100 0635 0012

lub gotówką albo kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy Sośnie przy ul. Wielkopolskiej 47,

Tytuł przelewu: opłata za wywóz odpadów komunalnych za m-ce ………….... (wpisać miesiące) dotyczy nr ID posesji…………… (nadany z Urzędu numer identyfikacyjny na posesję) w miejscowości …………………………. (wpisać nazwę miejscowości).