Obowiązek segregacji i nowe stawki za śmieci od 1 stycznia 2021 roku!

Informuje się mieszkańców Gminy Sośnie, że z dniem 1 stycznia 2021 roku uległy zmianie stawki opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr XXI/183/2020Rady Gminy Sośnie z dnia 30października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek. 

Dodatkowo informuje się mieszkańców Gminy Sośnie, że z dniem 1 stycznia 2021 roku wprowadzono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/195/2020Rady Gminy Sośnie z dnia 27listopada 2020 r. w sprawieryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych
(stawka opłaty za osobę) i niezamieszkałych (stawka opłaty za pojemnik) na terenie gminy Sośnie
od dnia 01.01.2021 r.

Rodzaj nieruchomości

Stawka opłaty na osobę

na miesiąc (zł)

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności (L):

Odpady Segregowane

Odpady zmieszane

Pojemność pojemnika w litrach (L)

Odpady Segregowane

Odpady zmieszane

Zamieszkałe Jednorodzinne

22,00 zł//m-c 66,00 zł/m-c - - -

Zamieszkałe Wielorodzinne (bloki)

22,00 zł/m-c 66,00 zł/m-c - - -

Obiekty niezamieszkałe (firmy, sale, sklepy, biura, cmentarze i in.)

- -

20 - 70 L

110 - 120 L

240 L

1100 L

 

Worek o poj. 120 L

3,18 zł

6,35 zł

12,70 zł

58,21 zł

 

18,19 zł

9,54 zł

19,05 zł

38,10 zł

174,63 zł

 

54,57 zł

 

Domki letniskowe, lub inne nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe

 

 

 

Ryczałtowa stawka opłaty za rok, od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub inne nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe

 

Odpady Segregowane

Odpady zmieszane

180,00 zł/rok

540,00 zł/rok

 

Ryczałtowa opłata roczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości typu domek letniskowy, lub inne nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowebędzie wnoszona przez właściciela nieruchomości raz w roku bez wezwania, w terminie do końca września każdego roku z góry, za bieżący rok kalendarzowy.

6 września 2019 roku weszły w życie zmiany ustawy o czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2019, poz. 2010) na podstawie, których dokonano zmian w prawie miejscowym. Nowelizacja Ustawy wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych dla wszystkich typów nieruchomości (zamieszkałe, niezamieszkałe):

Od 1 maja 2020 roku zwalnia się z obowiązku posiadania brązowego worka - zwolnieni będą właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający własny przydomowy kompostownik i kompostujący wszelkie odpady biodegradowalne. Chcąc skorzystać z ulgi należy złożyć deklarację na nowym formularzu dostępnym do pobrania poniżej bądź w siedzibie Urzędu, w którym należy zaznaczyć fakt posiadania kompostownika oraz chęć skorzystania z ulgi z tegoż tytułu. W przypadku korzystania z ulgi za posiadanie kompostownika, właściciel nieruchomości jednorodzinnej nie będzie mógł wystawiać brązowego worka służącego do gromadzenia bioodpadów;

- Osoby posiadające kompostowniki otrzymają ulgę w wysokości 2,00 zł od mieszkańca na miesiąc zamieszkującego nieruchomość. Zgłoszone kompostowniki będą ewidencjonowane i będą podlegać kontroli.  Stawka za odbiór odpadów komunalnych dla osób posiadających kompostowniki wynosi od 01.01.2021 r. - 20 zł od osoby miesięcznie. 

Na stronie www.sosnie.pl w zakładce gospodarka odpadami znajdują się prawidłowo wypełnione przykładowe wzory deklaracji dla mieszkańców zarówno nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych (firm, instytucji, cmentarzy itp.). 

- z dniem 1 maja 2020 r. została wprowadzona bezwzględna segregacja odpadów dla wszystkich typów nieruchomości. Kontrolę prawidłowości segregacji prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów, na właściciela nieruchomości zamieszkałych przez mieszków nałożona zostanie kara w wysokości 66,00 zł od osoby. Kara zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Wójta;

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dla nieruchomości zamieszkałych:

- stawka podstawowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 22,00 zł miesięcznie od osoby;
- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wykorzystaniem kompostownika do zbierania bioodpadów wynosi 20,00 zł miesięcznie od osoby;

- podwyższona stawka opłaty dla właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełnili obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 66,00 zł od jednego mieszkańca za miesiąc w którym nastąpiło zdarzenie braku segregacji; odpadów.

- Obowiązek złożenia nowej deklaracji spoczywa tylko i wyłącznie na: 

- właścicielach tych nieruchomości jednorodzinnych, którzy chcą skorzystać z ulgi na posiadanie własnego przydomowego kompostownika. Jeśli właściciel nieruchomości nie chce skorzystać z ulgi na kompostownik i będzie cyklicznie wystawiał odpady BIO w brązowych workach, nie musi składać nowego wzoru deklaracji, gdyż stan się nie zmieni.

- obowiązek złożenia nowej deklaracji poosiadają właściciele nieruchomości zamieszkiwanych przez mieszkańców, którzy do końca kwietnia 2020 r. mieli zadeklarowaną niesegregację odpadów na nieruchomości, gdyż z dniem 1 maja 2020 r. obowiązuje bezwzględna segregacja odpadów na wszystkich typach nieruchomości, gdyż zgodnie z nowelizacją ustawy istnieje obowiązek segregacji odpadów. 

- obowiązek złożenia nowej deklaracji posiadają firmy, przedsiębiorcy prowadzący jakąkolwiek działalność gospodarczą, instytucje niezamieszkałe, wprowadza się obowiązek  segregacji odpadów z podziałem na 5 frakcji (Papier, Plastik z metalem, Szkło, odpady Bio oraz frakcja resztkowa) - zgodnie z nowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie (uchwała Nr XV/137/2020 Rady Gminy Sośnie), zatem wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy do tej pory posiadali złożoną deklarację na komplet bądź komplety pojemników lub worków z odpadami segregowanymi mają obowiązek złożenia nowego formularza deklaracji z wyszczególnieniem wszystkich pojemników bądź worków (inne ceny) dla każdej z frakcji w skali miesiąca, zgodnie z zapotrzebowaniem, przy czym należy podać liczbę pojemników opróżnianych w skali miesiąca. Założenie minimalne to wskazanie przynajmniej po 1 pojemniku o pojemności 120 l, dla każdej frakcji odpadu (tj. Szkło, plastik, papier, odpady Bio i frakcja resztkowa). Wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych zostaną zobowiązani do posiadania worków bądź pojemników na odpady segregowane. 

Gmina Sośnie wyposaża nieruchomości zamieszkałe w worki, natomiast wyposażenie nieruchomości w pojemniki jest obowiązkiem właściciela nieruchomości niezamieszkałej (firmy, instytucje). 

Ustala się stawkę opłaty za pojemnik lub worek dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, zbieranych i odbieranych w sposób selektywny: 

1) pojemnik o pojemności 60 l – w wysokości 3,18 zł; 

2) pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 6,35 zł; 

3) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 12,70 zł; 

4) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 58,21 zł; 

5) worek o pojemności 120 l - w wysokości 18,19 zł 

 Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za pojemnik: 

1) o pojemności 60 l – w wysokości 9,54 zł; 

2) o pojemności 120 l – w wysokości 19,05 zł; 

3) o pojemności 240 l – w wysokości 38,10 zł; 

4) o pojemności 1100 l – w wysokości 174,63 zł; 

5) worek o pojemności 120 l - w wysokości 54,57 zł.

Kontrolę prawidłowości segregacji prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów, na właściciela nieruchomości nałożona zostanie kara w wysokości opłaty podwyższonej wynikającej z uchwały. Kara zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Wójta;

- zmiany deklaracjinależy dokonywać za każdym razem w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych nieruchomość tj. narodziny dziecka, przeprowadzka, zgon, zameldowania, wymeldowania do 10-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana;w deklaracji, (w przypadku nieruchomości w części zamieszkałych) ilości i pojemności pojemników (w przypadku nieruchomości niezamieszkałych).

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

- właściciel nieruchomości nie będzie mógł złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek stanowi zobowiązanie powstałe w związku ze śmiercią mieszkańca - ustawodawca umożliwił złożenie deklaracji do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

Pouczenie
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji w drodze decyzji zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze, zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 713 ze zm.)

Opłatę należy wnosić w terminach bez wezwania z dołu w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe w terminach:

1) za miesiące styczeń i luty do10 marca danego roku,
2) za miesiące marzec i kwiecień do10 maja danego roku,
3) za miesiące maj i czerwiec do 10 lipca danego roku,
4) za miesiące lipiec i sierpień do 10 września danego roku,
5) za miesiące wrzesień i październik do 10 listopada danego roku,
6) za miesiące listopad i grudzień do 20 grudnia danego roku.

Z dniem 1 czerwca 2020 r. funkcjonują indywidualne nr rachunków bankowych wygenerowane dla podatników/mieszkańców Gminy Sośnie wraz z zawiadomieniem o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłaty należy zatem dokonywać na doręczony indywidualny nr rachunku bankowego z tytułu odpadów komunalnych.

Opłatę należy uiszczać  przelewemna indywidulany numer rachunku bankowego
(patrz zawiadomienie o wysokości opłaty)lub gotówką albo kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy Sośnie przy ul. Wielkopolskiej 47,

Tytuł przelewu: opłata za wywóz odpadów komunalnych za m-ce ………….... (wpisać miesiące) dotyczy nr ID posesji…………… (nadany z Urzędunumer identyfikacyjny na posesję) w miejscowości ……………. (wpisać nazwę miejscowości).