Z dniem 1 czerwca 2020 r. funkcjonują indywidualne numery rachunków bankowych wygenerowane dla podatników/mieszkańców Gminy Sośnie wraz z zawiadomieniem o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- wpłaty należy zatem dokonywać na doręczony indywidualny numer rachunku bankowego (patrz zawiadomienie o wysokości opłaty) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, lub

- gotówką albo kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy Sośnie przy ul. Wielkopolskiej 47,

Tytuł przelewu: opłata za wywóz odpadów komunalnych za m-ce ………….... (wpisać miesiące) dotyczy nr ID posesji…………… (nadany z Urzędu numer identyfikacyjny na posesję) w miejscowości ……………. (wpisać nazwę miejscowości).