ZASADY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nieodpłatna pomoc prawna może objąć:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

KOMU PRZYSŁUGUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 i 1045) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Ostrowskiego w 2018 roku

Lp.

Lokalizacja

Godziny dyżurów

Udzielający porad

1

 

Ostrów Wielkopolski

 

Aleja Słowackiego 1C (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)

- tel. 062 735 51 52

Poniedziałek:    12:00 – 16:00

Wtorek:               12:00 – 16:00

Środa:                  12:00 – 16:00

Czwartek:           12:00 – 16:00

Piątek:                 12:00 – 16:00

radca prawny

2

 

Odolanów

 

Rynek 11 (Urząd Gminy i Miasta)

- tel. 062 733 15 81

Poniedziałek:    10:00 – 14:00

Wtorek:               10:00 – 14:00

Środa:                  10:00 – 14:00

Czwartek:           10:00 – 14:00

Piątek:                 10:00 – 14:00

adwokat

3

 

Nowe Skalmierzyce

 

ul. Ostrowska 8 (Urząd Gminy i Miasta)

- tel. 062 762 97 15

Poniedziałek:    12:00 – 16:00

Wtorek:               7:30 – 11:30

Środa:                  7:30 – 11:30

Czwartek:           11:30 – 15:30

Piątek:                 11:30 – 15:30

adwokat/radca prawny

                                                          

                                                           Punkty obsługiwane przez organizację pozarządową

 

4

 

Raszków – Przybysławice 42

(Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)

- tel. 062 734 35 97

Poniedziałek:   10:30 – 14:30

Wtorek:             11:00 – 15:00

Środa:                  8:30 – 12:30

Czwartek:           12:00 – 16:00

Piątek:                 8:30 – 12:30

radca prawny/aplikant

radcowski

5

 

Ostrów Wielkopolski

 

ul. Asnyka 8 (punkt obsługi klienta HOLDIKOM S.A.)

- tel. 607 516 232

Poniedziałek:    9:00 – 13:00

Wtorek:               9:00 – 13:00

Środa:                  12:00 – 16:00

Czwartek:           12:00 – 16:00

Piątek:                 12:00 – 16:00

radca prawny

6

 

Przygodzice

 

ul. PTR 1 („Chata Regionalna”)

- tel. 062 592 77 22

Poniedziałek:    7:00 – 11:00

Wtorek:               13:15 – 17:15

Środa:                  7:00 – 11:00

Czwartek:           7:00 – 11:00

Piątek:                 7:00 – 11:00

radca prawny