W dniu 12 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbyła się VI w obecnej kadencji sesja Rady Gminy Sośnie, której najważniejszym punktem było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sośnie Stanisławowi Budzikowi.

Podczas sesji Wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik przedstawił Dariusza Berka, który od 1 czerwca br. pełni funkcję Zastępcy Wójta Gminy Sośnie. Dariusz Berek jest związany z Urzędem Gminy Sośnie od lat. Ma za sobą bogate doświadczenie samorządowe, które na pewno wpłynie pozytywnie dla dobro mieszkańców i rozwoju naszej gminy. Efekty pracy były doskonale widoczne przede wszystkim podczas ostatniej kadencji samorządu – przyznał Stanisław Budzik.

Następnie radni po prezentacji raportu o stanie Gminy Sośnie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sośnie wotum zaufania. Warto podkreślić, że raport o stanie Gminy Sośnie był dostępny na stronie urzędu gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, z którym mogli zapoznać się wszyscy mieszkańcy gminy.

W dalszej części Rada Gminy Sośnie po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2018 rok i zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu, pozytywnie oceniła wykonanie budżetu i jednogłośnie wnioskowała o udzielenia absolutorium. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sośnie zostało pozytywnie zaopiniowane również przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2018 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Sośnie, jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sośnie Stanisławowi Budzikowi. Tym samym potwierdzili, że Wójt prawidłowo realizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydawał publiczne pieniądze.

Po podjęciu uchwały Wójt Gminy Sośnie złożył słowa podziękowania pracownikom Urzędu Gminy Sośnie, radnym, sołtysom, i kierownikom jednostek organizacyjnych, bez pomocy, których nie byłaby możliwa właściwa realizacja budżetu.

dsc_0125.jpgdsc_0127.jpgdsc_0128.jpgdsc_0129.jpgdsc_0132.jpgdsc_0133.jpgdsc_0135.jpgdsc_0136.jpgdsc_0139.jpgdsc_0142.jpgdsc_0143.jpgdsc_0144.jpgdsc_0145.jpgdsc_0147.jpgdsc_0148.jpgdsc_0152.jpgdsc_0158.jpgdsc_0161.jpgdsc_0163.jpgdsc_0166.jpgdsc_0168.jpg