25 października 2019 roku po raz trzeci zebraliśmy się w Stanicy "Biały Daniel" w Mojej Woli na uczcie intelektualnej, tym razem z historią. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób z różnych gmin województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego. Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszynie, Pani Barbara Nowak powitała zacne grono prelegentów:

Prof. dr hab. Kazimierza Ilskiego, Prof. UAM dr hab. Tadeusza Janickiego, Prof. UW dr hab. Artura Błażejewskiego, Prof. dr hab. Dariusza J. Gwiazdowicza.

Powitała także:

- P. Grażynę Stępniewską - wicedyrektora ODN Kalisz, współorganizatora Seminarium, która reprezentowała Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego – P. Marzenę Wodzińską,

- P. Ewę Kargol - Stybaniewicz - starszą wizytator KO Delegatura kaliska,

- P. Andrzeja Leraczyka - Radnego Powiatu Ostrowskiego,

- P. Stanisława Budzika - Wójta Gminy Sośnie,

- P. Mirosław Ostojaka - Przewodniczącego Gminy Sośnie,

- P. Dariusza Berka - zastępcę Wójta,

- P. Zbigniewa Kisińskiego, P. Mariolę Śródka, P. Bronisława Krawca, P. Michała Duszyńskiego - radnych Gminy Sośnie,

- P. Arletę Zadka - dyrektora CUW,

- P. Jerzego Sówkę - Przewodniczącego Klubu Historycznego im. Generała Stefana Grota- Roweckiego w Ostrowie Wlkp.,

- dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, pasjonatów historii oraz współorganizatorów:

Dyrektora GOK i Biblioteki Publicznej w Sośniach - P. Dorotę Kurzawską,

Prezesa Stowarzyszenia Przyjazne Otoczenie - P. Lucynę Szymańską,

Zespół Szkół w Cieszynie, głównego organizatora.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Sośnie wyrażając wdzięczność prelegentom za promowanie wiedzy historycznej, w tym historii regionalnej.

Wicedyrektor ODN w Kaliszu gratulowała inicjatywy zorganizowania seminarium i jako współorganizator życzyła, by wiedza przekazana przez prelegentów posłużyła rozwojowi osobistemu.

Spotkanie z nauką rozpoczął przyjaciel naszej szkoły, prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz, który podkreślił rolę bezpośrednich kontaktów międzyludzkich we współczesnym, zinformatyzowanym świecie. Dzisiejsze spotkanie zdaniem profesora to święto nauki, a rozmowa, dyskusja ma być tą ważną wartością, którą należy pielęgnować. Cykl seminariów „Bliżej świata” jest próbą odpowiedzi na zagrożenia płynące z cyfryzacji codziennego życia.

Jako pierwszy prelegent wystąpił prof. dr hab. Kazimierz Ilski z wykładem „Czy możemy uczyć się demokracji od starożytnych Ateńczyków”.

Profesor w bardzo elastyczny, dowcipny i ciekawy sposób przedstawił słuchaczom historię rozwoju demokracji w starożytnych Atenach ukazując jej istotę. Twierdził, że nie ma demokracji bez prawa i poczucia sprawiedliwości, a państwo w tym systemie reguluje porządek.

Odwołując się do reform Solona, Profesor Ilski mówił, że fundamentem demokracji powinna być pilność, pracowitość obywateli, wychodzenie z biedy, gdyż to jest dobre dla obywatela i dla państwa. Solon pokazał zasadę, że demokracja nie jest ustrojem wolnym od błędów i ustawicznych dyskusji. Stawianie zarzutów i odpieranie ich, to jest właśnie demokracja, ponieważ dobry, twardy spór służy jej. W życiu państwowym należy kierować się bezwzględną wiernością wobec prawa, natomiast prywatnie można robić to, co dla nas najważniejsze. Demokracja ma element odpowiedzialności za państwo i społeczeństwo, rodzi poczucie wolności, umiłowania piękna. Profesor podkreślił fakt, że demokracja nie jest nam dana na zawsze, bo może wynieść do władzy bardzo różnych ludzi.

Demokracja to wspólnota celów- odpowiedzialność za przyszłość. Profesor Ilski zakończył swoje wystąpienie sformułowaniem, że prawda jest jedna, a my często nie znamy do końca tej prawdy.

Kolejnym naukowym autorytetem był dr hab. Artur Błażejewski - Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego z wykładem „Z badań nad okresem rzymskim w dorzeczu górnej Baryczy”.

Dowiedzieliśmy się o znaleziskach archeologicznych w dorzeczu rzeki Barycz, a zwłaszcza na terenie Gminy Sośnie w okolicach Kociny. Nasz rozmówca podkreślił ogrom prac związanych z pracami wykopaliskowymi, ich eksploracją, gdyż archeolodzy wykonywali żmudne badania szczątków rozproszonych na dużym obszarze. Odkryto tutaj osadnictwo kultury przeworskiej, czyli kultury archeologicznej epoki żelaza rozwijającej się między III w. p.n.e. a V w. n.e. Dawniej zwana była kulturą wenedzką lub grupą przeworską kultury grobów jamowych. Mieszkańcy osad praktykowali głównie obrządek ciałopalny, w którym groby jamowe przeważały nad popielnicowymi. Miejsca takie charakterystyczne były dla kultury rzymskiej wychodzącej poza teren imperium- Barbaricum. W wybranym miejscu spalano zmarłego, wraz z darami, którymi go obdarowywano, a następnie szczątki zostały rytualnie zniszczone, rozpraszano je na powierzchni ziemi. Dlatego trudno jest współcześnie ustalić kto tutaj mieszkał, gdyż stopień spalenia eliminuje zbadanie DNA.

Archeolodzy odnaleźli też w osadach relikty pieców hutniczych, w których wytapiano rudy żelaza i rudy darniowe oraz relikty pieców garncarskich, w których wytapiano ceramikę. Pojawiły się również takie zabytki jak np. osełki, kowadełko.

Ostatnim mówcą był dr hab. Tadeusz Janicki, Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i przedstawił nam „Historię regionalną i jej rolę w kształtowaniu świadomości lokalnej”.

Doktor T. Janicki rozpoczął wykład od wyjaśnienia, że historia regionalna jest subdyscypliną historii i obejmuje zbieractwo historyczne, narrację literacką, historię regionalną- lokalną, a także jednostki terytorialno- ludnościowe i społeczności lokalne, mikrohistorię. Następnie przedstawił zebranym źródła do poznania historii regionalnej np. miejscowe zabytki, lokalne muzea, pamiątki znajdujące się w rękach prywatnych, kroniki szkół, relacje uczestników wydarzeń historycznych, dokumenty rodzinne, genealogiczne.

Potem przeszedł do znaczenia historii regionalnej podkreślając fakt, że dzięki niej poszerzamy wiedzę o najbliższym otoczeniu, budujemy i wzmacniamy więzi emocjonalne z najbliższym otoczeniem. Historia regionalna przyczynia się do podnoszenia ogólnego poziomu kultury społeczeństwa, jest narzędziem kształtowania świadomości lokalnej, postaw obywatelskiego patriotyzmu lokalnego oraz stymuluje do działań.

Na zakończenie Dr Janicki przedstawił uczestnikom spotkania ciekawe materiały dotyczące Sośni, a mianowicie „Modernizację wsi i rolnictwa w Kraju Warty 1939-1945 na przykładzie rozbudowy drogi w Sośniach”, której autorem był Artur Greiser, przywódca Kraju Warty. Oczom zebranym ukazały się archiwalne plany, zdjęcia, rysunki, mapa Sośni i jej okolic.

Po tym wystąpieniu organizatorzy seminarium podziękowali prelegentom wręczając im pamiątki oraz kwiaty, a następnie wszyscy zebrani zgromadzili się do wspólnej pamiątkowej fotografii deklarując swój udział w przyszłorocznym spotkaniu naukowym.

dsc_0176.jpgdsc_0179.jpgdsc_0181.jpgdsc_0182.jpgdsc_0184.jpgdsc_0186.jpgdsc_0187.jpgdsc_0188.jpgdsc_0189.jpgdsc_0194.jpgdsc_0195.jpgdsc_0196.jpgdsc_0197.jpgdsc_0200.jpgdsc_0202.jpgdsc_0203.jpgdsc_0205.jpgdsc_0207.jpgdsc_0208.jpgdsc_0209.jpgdsc_0211.jpgdsc_0215.jpgdsc_0216.jpgdsc_0217.jpgdsc_0218.jpgdsc_0220.jpgdsc_0221.jpgdsc_0222.jpgdsc_0224.jpgdsc_0225.jpgdsc_0229.jpgdsc_0230.jpgdsc_0232.jpgdsc_0235.jpgdsc_0236.jpgdsc_0238.jpgdsc_0240.jpgdsc_0242.jpgdsc_0243.jpgdsc_0245.jpgdsc_0248.jpgdsc_0249.jpgdsc_0251.jpgdsc_0253.jpgdsc_0254.jpgdsc_0256.jpgdsc_0257.jpgdsc_0260.jpgdsc_0263.jpgdsc_0267.jpgdsc_0270.jpgdsc_0273.jpgdsc_0275.jpgdsc_0281.jpgdsc_0286.jpg