ZARZĄDZENIE NR 19/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sośnie w roku 2019 przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 dotacje otrzymuje:


ZARZĄDZENIE NR 19/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 23 stycznia 2019 r.