6 września 2019 roku weszły w życie zmiany ustawy o czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2019, poz. 2010) na podstawie, których dokonano zmian w prawie miejscowym. Nowelizacja Ustawy wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych dla wszystkich typów nieruchomości (zamieszkałe, niezamieszkałe):

- Od 1 maja 2020 roku zwalnia się z obowiązku posiadania brązowego worka - zwolnieni będą właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający własny przydomowy kompostownik i kompostujący wszelkie odpady biodegradowalne. Chcąc skorzystać z ulgi należy złożyć deklarację na nowym formularzu dostępnym do pobrania poniżej bądź w siedzibie Urzędu, w którym należy zaznaczyć fakt posiadania kompostownika oraz chęć skorzystania z ulgi z tegoż tytułu. W przypadku korzystania z ulgi za posiadanie kompostownika, właściciel nieruchomości jednorodzinnej nie będzie mógł wystawiać brązowego worka służącego do gromadzenia bioodpadów;

- Osoby posiadające kompostowniki otrzymają ulgę w wysokości 2,00 zł od mieszkańca na miesiąc zamieszkującego nieruchomość. Zgłoszone kompostowniki będą ewidencjonowane i będą podlegać kontroli.  Stawka za odbiór odpadów komunalnych dla osób posiadających kompostowniki wynosi 17 zł od osoby miesięcznie. 

Na stronie www.sosnie.pl w zakładce gospodarka odpadami znajdują się prawidłowo wypełnione przykładowe wzory deklaracji dla mieszkańców zarówno nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych (firm, instytucji, cmentarzy itp.). 

- z dniem 1 maja br. zostaje wprowadzona bezwzględna segregacja odpadów dla wszystkich typów nieruchomości. Kontrolę prawidłowości segregacji prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów, na właściciela nieruchomości zamieszkałych przez mieszków nałożona zostanie kara w wysokości 49,00 zł od osoby. Kara zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Wójta;

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 maja 2020 roku dla nieruchomości zamieszkałych:

- stawka podstawowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 19,00 zł miesięcznie od osoby;
- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wykorzystaniem kompostownika do zbierania bioodpadów wynosi 17,00 zł miesięcznie od osoby;

- podwyższona stawka opłaty dla właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełnili obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 49,00 zł od jednego mieszkańca za miesiąc w którym nastąpiło zdarzenie braku segregacji; odpadów.

- Obowiązek złożenia nowej deklaracji spoczywa tylko i wyłącznie na: 

- właścicielach tych nieruchomości jednorodzinnych, którzy chcą skorzystać z ulgi na posiadanie własnego przydomowego kompostownika. Jeśli właściciel nieruchomości nie chce skorzystać z ulgi na kompostownik i będzie cyklicznie wystawiał odpady BIO w brązowych workach, nie musi składać nowego wzoru deklaracji, gdyż stan się nie zmieni.

- obowiązek złożenia nowej deklaracji poosiadają właściciele nieruchomości zamieszkiwanych przez mieszkańców, którzy do końca kwietnia br. mieli zadeklarowaną niesegregację odpadów na nieruchomości, z dniem 1 maja br. obowiązuje bezwzględna segregacja odpadów na wszystkich typach nieruchomości,gdyż zgodnie z nowelizacją ustawy istnieje obowiązek segregacji odpadów. 

- obowiązek złożenia nowej deklaracji posiadają firmy, przedsiębiorcy prowadzący jakąkolwiek działalność gospodarczą, instytucje niezamieszkałe., wprowadza się obowiązek  segregacji odpadów z podziałem na 5 frakcji (Papier, Plastik z metalem, Szkło, odpady Bio oraz frakcja resztkowa) - zgodnie z nowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie (uchwała Nr XV/137/2020 Rady Gminy Sośnie), zatem wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy do tej pory posiadali złożoną deklarację na komplet bądź komplety pojemników lub worów z odpadami segregowanymi mają obowiązek złożenia nowego formularza deklaracji z wyszczególnieniem wszystkich pojemników bądź worków (inne ceny) dla każdej z frakcji w skali miesiąca, zgodnie z zapotrzebowaniem, przy czym należy podać liczbę pojemników opróżnianych w skali miesiąca. Założenie minimalne to wskazanie przynajmniej po 1 pojemniku o pojemności 120 l, dla każdej frakcji odpadu (tj. Szkło, plastik, papier, odpady Bio i frakcja resztkowa). Wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych zostaną zobowiązani do posiadania worków bądź pojemników na odpady segregowane. 

Gmina Sośnie wyposaża nieruchomości w worki, natomiast wyposażenie nieruchomości w pojemniki jest obowiązkiem właściciela nieruchomości niezamieszkałej (firmy, instytucje). 

Ustala się stawkę opłaty za pojemnik lub worek dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, zbieranych i odbieranych w sposób selektywny: 

1) pojemnik o pojemności 60 l – w wysokości 2,96 zł; 

2) pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 5,91 zł; 

3) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 11,82 zł; 

4) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 54,18 zł; 

5) worek o pojemności 120 l - w wysokości 16,93 zł 

 Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za pojemnik: 

1) o pojemności 60 l – w wysokości 8,88 zł; 

2) o pojemności 120 l – w wysokości 17,73 zł; 

3) o pojemności 240 l – w wysokości 35,46 zł; 

4) o pojemności 1100 l – w wysokości 162,54 zł; 

5) worek o pojemności 120 l - w wysokości 50,79 zł.

Kontrolę prawidłowości segregacji prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów, na właściciela nieruchomości nałożona zostanie kara w wysokości opłaty podwyższonej wynikającej z uchwały. Kara zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Wójta;

- zmiany deklaracji należy dokonywać za każdym razem w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych nieruchomość tj. narodziny dziecka, przeprowadzka, zgon, do 10-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana;

- właściciel nieruchomości nie będzie mógł złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek stanowi zobowiązanie powstałe w związku ze śmiercią mieszkańca - ustawodawca umożliwił złożenie deklaracji do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.


 

- Uchwała w sprawie stawek opłat za odpady komunalne.

- Uchwała w sprawie ulgi za posiadanie przydomowego kompostownika.

- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sośnie.

- Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.